Kültür ve Turizm bakanlığı yeni bir hizmete daha başlamış. Henüz hazırlık aşamasında olan Proje Anadolu kültür portalı ve hazırlanması ile ilgili konulara değiniyor. Kültr.gov.tr adresinde yayımladıkları bu şartnameyi sizlerle paylaşalım istedim.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI  İÇERİĞİNİN OLUŞTURULMASINA  İLİŞKİN

 ŞARTNAME

İçindekiler

MADDE 1 – TANIMLAR

Bu teknik şartnamede geçen;

BAKANLIK : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

PORTAL        : Türkiye Kültür Portalını,

FİRMA          : İşbu teknik şartname doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale sonucunda ihaleyi   alan firmayı,

LİSTE            : PORTALA’ a aktarılmak üzere hazırlanacak içeriklerin başlıklarını,

ANA KONU  : Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Halk Bilimi, Müzik, Arkeoloji

FORM           : Türkiye Kültür Portalı İçerik Hazırlama Formunu ifade eder.

MADDE 2 – TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI

Türkiye Kültür Portalı, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı”nın Sosyal Dönüşüm başlığı altında 13 nolu eylem olarak yer almaktadır.

 Türkiye Kültür Portalı,  Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Sosyal Dönüşüm projeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 Türkiye Kültür Portalında kapsamlı içerik bulundurulacaktır. Tarihten edebiyata, arkeolojiden müziğe, halk kültüründen  çağdaş sanatlara  kadar bir çok alanda bilginin bir arada bulunacağı bir portal olacaktır. Ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikimini doğru bilgiler ve belgelerle yansıtacak, kullanıcıların çeşitli ihtiyacını kolaylıkla karşılayacak, yurt içinde ve yurt dışında gerek içerik gerek tasarım olarak Türkiye’ye yakışacak nitelikte bir portalın çıkabilmesi için özenli bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye Kültür Portalı yürütücü kuruluşunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olması, Portalda yer alan içeriklerin güvenilirliğini arttıracağı için hazırlanacak içerikler,  alanında uzman kişiler tarafından, doğru, tarafsız ve özgün  bir şekilde oluşturulmalıdır.

MADDE 3 – İŞİN KONUSU

Türkiye Kültür Portalı içeriğinin oluşturulması sırasında FİRMA tarafından bir “İçerik Hazırlama Grubu” oluşturulacaktır. Grup üyeleri tarafından  LİSTE’de yer alan başlıklara göre hazırlanan içerikler dijital ve kağıt ortamında Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecektir. İçerikler grup üyelerinin ve BAKANLIK personelinin gözetiminde FİRMA elemanları tarafından İçerik Yönetim Yazılımı aracılığıyla PORTAL’a aktarılacaktır.

MADDE 4 – İÇERİK HAZIRLAMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI ve ÇALIŞMALARI

 1. Proje Yöneticisinin Belirlenmesi:

Proje yöneticisinin İletişim Fakültesi mezunu ve bu alanda eğitim veren fakültelerde çalışıyor olmalıdır.  FİRMA Proje Yöneticisi için Ankara’da bulunan 3 (üç) farklı üniversitede görev yapan veya Ankara’da ikamet eden  profesör düzeyinde  3 (üç) kişi önerecektir. Firma önerdiği kişilerin özgeçmişlerini Teklifine ekleyecek ve BAKANLIK gerekli görürse Sözleşme imzalanmasını takiben bu kişilerle görüşme yaparak istediği kişiyi onaylayacaktır. FİRMA  önerdiği 3 kişi ile arasında yapmış olduğu protokolü veya ön sözleşmeyi Teklifine ekleyecektir. (Protokol veya ön sözleşmede ücret kısmı kapatılarak BAKANLIK’a ibraz edilebilir.)

2. Konu Editörlerinin Belirlenmesi:

FİRMA, Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Halk Bilimi ve Müzik dalları için ayrı ayrı profesör düzeyinde farklı üniversitelerden 3’er (üçer) kişi önerecektir. FİRMA önerdiği kişilerin özgeçmişlerini teklifine ekleyecek ve BAKANLIK  gerekli görürse Sözleşme imzalanmasını takiben bu kişilerle görüşme yaparak istediği kişiyi onaylayacaktır. FİRMA  her konu editörü için önerdiği 3 (üç) kişi ile arasında yapmış olduğu protokolü veya ön sözleşmeyi Teklifine ekleyecektir. (Protokol veya ön sözleşmede ücret kısmı kapatılarak BAKANLIK’a ibraz edilebilir.)

3. İçerik Hazırlama Grubunun Belirlenmesi:

FİRMA, Sözleşme imzalanmasından sonra BAKANLIK tarafından Proje yöneticisi ve konu editörlerinin onaylanmasını takiben Konu Editörleri ile birlikte çalışarak LİSTE’de yer alan konu içeriklerini hazırlayacak   “İçerik Hazırlama Grubu” oluşturacaktır. Grup üyeliğine alınacak kişiler en az  Doçent seviyesinde olmalıdır. İçerik Hazırlama Grubu üyelerinin özgeçmişleri Bakanlığa iletilecektir.

 4. İçerik Hazırlama Grubu Çalışmaları:

Firma Yetkilisi, Proje Yöneticisi ve Konu Editörleri sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 günlük periyotlarla düzenlenecek toplantılar ile BAKANLIK temsilcilerine yapmış oldukları çalışmaları hakkında bilgi vereceklerdir. Her toplantı sonunda YÜKLENİCİ tarafından toplantı tutanağı düzenlenerek BAKANLIK’a teslim edecektir.

MADDE 5 – TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI İÇERİĞİNİN OLUŞTURULMASI

 1.      İşbu şartname kapsamında hazırlanan tüm içerik BAKANLIK’a resmi yazı ekinde teslim edilecektir.

a)      Oluşturulan içerikler İçerik Hazırlama Formu formatında  kağıt ortamına alınarak ilgili kişilerce imzalandıktan sonra 1 nüsha BAKANLIK’a teslim edilecektir.

b)      Word ortamındaki İçerik hazırlama formları ve diğer içerikler (ses, film, foto vb.)  CD/DVD’ye aktarılarak 2 (iki) kopya olarak BAKANLIK’a teslim edilecektir.

2.      Türkiye Kültür Portalı test yayınında sunulan  bütün içerik ilgili grup üyeleri tarafından değerlendirilerek varsa güncellemeleri yapılacak, düzeltme veya gereksiz bulunan içeriklerin tespiti yapılarak kağıt ortamına alınıp ilgili kişilerce imzalandıktan sonra ayrı bir dosya (1 kopya) ve CD/DVD ( iki kopya ) ile Bakanlık Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığına resmi yazı ekinde teslim edilecektir.

3.      LİSTE’de yer alan ana konu başlıkları için o konu başlığının gelişim sürecini, tarihçesini anlatan bir giriş bölümü hazırlanacaktır. Hazırlanan giriş en az 300 (%10 ±)  kelime olacaktır

4.       Her başlık için en az 300  (%10 ±)  en fazla 500  (%10 ±)  kelime kullanılacaktır.

5.      Metin olarak hazırlanacak içerikler, Şartname ekindeki  İçerik Oluşturma Formu doldurularak  yapılacaktır. Formdaki İÇERİK başlığının altı kelime sayısında esas alınacak diğer bölümler kelime sayısına dahil edilmeyecektir.

6.      FİRMA tarafından teslim edilecek word dökümanları  Microsoft Office 2003 sürümünde hazırlanacaktır.

7.      Metin içinde vurgu yapılacak yerler ile tüm içerik içerisinde bağlantı verilmesi gerektiği düşünülen yerler kalın (bold) yazılacaktır.

8.      Word dokümanında sayfa numaraları bulunacaktır.

9.      Teslim edilecek word dökümanı Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı, 1,5 satır paragraf aralığı ve ilk satır girintisi olmadan hazırlanacaktır.

10.  Hazırlanacak içeriğin tamamı aynı formata ve biçime sahip olmalıdır. (paragraf, yazı tipi, yazı boyutu, rengi vb.)

11.  Hazırlanacak içeriklerde her kesimden insanın kolayca anlayabileceği yalın ve öz bir anlatım kullanılmalıdır. Zorunlu olarak kullanılacak özel terimlerin anlamları parantez içinde verilmelidir.

12.  Türkçe birlikteliğinin sağlanması açısından Türk Dil Kurumunun yazım klavuzu kriterlerine uyulacaktır.

13.  BAKANLIK’ın, Türkiye Kültür Portalında yer verdiği bilgilerin son kullanıcılar tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kullanılmasında  her hangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. FİRMA, proje yöneticisi, konu editörü  veya içerik hazırlama grubu üyeleri bu nedenle BAKANLIK’ı sorumlu tutamaz ve BAKANLIK aleyhine herhangi bir dava açamaz.

14.  “Türkiye Kültür Portalı” için grup üyeleri tarafından LİSTE bazında hazırlanacak içerik ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na  aykırı bir tespit yapıldığında sorumluluk grup üyesi, konu editörü, proje yöneticisi ve  firmaya aittir. BAKANLIK bu konuda sorumlu tutulamaz.

15.  “Türkiye Kültür Portalı” için FİRMA tarafından hazırlanacak  imaj (fotoğraf, çizim vb.), ses ve görüntü dosyaları ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na  aykırı bir tespit yapıldığında sorumluluk FİRMA’ya aittir. BAKANLIK bu konuda sorumlu tutulamaz.

16.  FİRMA, grup üyesi, konu editörü ve proje yöneticisi  hazırlanan içeriği başka hiç bir amaç için kullanamaz, herhangi bir ortamda yayımlayamaz diğer kurum, kuruluş ve özel şahıslara kullanım izni veremez.

17.  Konu editörlerinin belirlediği her bir ANA KONU  başlığı için 50 adet fotoğraf, 5 adet video ve toplam 50 adet ses dosyası FİRMA tarafından hazırlanacak, ilgili konu editörü ve proje yöneticisi tarafından onaylanacaktır.

18.  Hazırlanacak fotoğrafların çözünürlüğü en az 300 pixels/inch olacaktır.

19.  FORM’da  “Biçim” başlığı bölümüne o konuyla ilişkilendirilen fotoğrafların küçültülmüş halleri eklenecek ve dosya adları fotoğrafın altına yazılacaktır.  Ayrıca fotoğrafların jpg formatları ilgili konu ismiyle bir klasörün içine kopyalanarak CD içerisinde BAKANLIK’a teslim edilecektir.

20.  Hazırlanacak fotoğrafların özellikleri (genişlik, yükseklik, yatay çözünürlük, dikey çözümürlük, bit derinliği, kare sayısı, ekipman modeli, kamera modeli, renk temsili, odak uzaklığı, F değeri, poz süresi, resmin alındığı tarih, fotoğrafçısı, dosya adı, dosya boyutu) kağıt ortamına alınarak “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Türkiye Kültür Portalı’nda sınırsız süreyle yayınlanabilir” ibaresi eklenerek FİRMA yetkilisi tarafından imzalanarak BAKANLIK”a teslim edilecektir.

21.  Hazırlanacak ses dosyaları mp3 formatında olacak ve en az  128 kbit kalitesinde olacaktır.

22.  Ses dosyalarının özellikleri (sanatçı, başlık, süre, bit değeri, kanallar, ses örnek değeri, dosya boyutu, dosya adı) kağıt ortamına alınarak “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Türkiye Kültür Portalı’nda sınırsız süreyle yayınlanabilir” ibaresi eklenerek FİRMA yetkilisi tarafından imzalanacak ve BAKANLIK”a teslim edilecektir.

23.  Firma tarafından konuya ilişkin ses dosyaları konu ismine göre adlandırılacak ve  ilgili klasörün içine depolanarak CD’ye  aktarıldıktan sonra BAKANLIK’a teslim edilecektir.

24.  Hazırlanacak görüntü dosyaları (tanıtım filmleri hariç) Windows Media Video 9, ses dosyaları ise MPEG-2 Audio Layer 3 formatında olacaktır. Dosya boyutları en az 20(yirmi) en fazla 50 (elli)  MB olacaktır.

25.  Hazırlanan görüntü dosyalarının özellikleri (dosya adı, dosya boyutu, genişlik, yükseklik, süre, bit değeri, ses örneği boyutu, kanallar, ses örnek değeri, veri hızı, video örneği boyutu, akış adı)  kağıt ortamına alınarak  “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca Türkiye Kültür Portalı’nda sınırsız süreyle yayınlanabilir” ibaresi eklenerek FİRMA yetkilisi tarafından imzalanacak ve BAKANLIK”a teslim edilecektir.

26.  İçeriği hazırlayan kişinin ismi ve öz geçmişine Türkiye Kültür Portalında yer verilecektir.

MADDE 6- ÖZEL BÖLÜMLER

 1. Kültür Sözlüğü: Halk kültürü, sanat, tarih, edebiyat vb. konularda en az 500 kelime belirlenerek anlamları ve cümle içinde kullanımları örneklendirilecektir.
 2. Günün Yemeği: 81 ilin yöresel yemeklerinden örnekler bulunacaktır. Yemeğin adı, malzemeleri, ölçüleri, tarifleri ve fotoğrafları hazırlanacaktır. Her ilden en az 3 yöresel yemek hazırlanacaktır.
3.      Tarihte Bugün : Geçmişte bugün Türkiye kültürü açısından önem arzeden hangi olayların yaşandığına ve o tarihte doğan ya da ölen önemli kişilere ait kısa bilgiler hazırlanacaktır. Her gün için en az 2 olay belirlenecektir.
4.       Bunları biliyor muydunuz?: Farklı profildeki TKP kullanıcılarının ilgisini çekebilecek içerikte, pek duyulmamış, okunduğunda şaşkınlık yaratabilecek, Türkiye ile ilgili kültürel içerikli bilgiler hazırlanacaktır. En az 100 başlık ve içeriği hazırlanacaktır.
5.      Önemli Günler ve Haftalar : Türkiye kültürü açısından önem arzeden, önemli gün ve haftalara ait, tarihleri ile birlikte kısa açıklamalar içeren  bir bölüm hazırlanacaktır. Portalda yer alan ana konu başlıkları esas alınacaktır. (müzeler haftası, kütüphaneler haftası, yaşlılar haftası, anneler günü, hıdırellez, nevruz, 23 Nisan, Cumhuriyetin ilanı  vb)
6.      Günün Sözü : Bu bölümde ülkemizin zengin kültürel yapısını yansıtacak içerikte, devlet adamlarına, halk şairlerine ya da kültürümüz açısında önemli olan kişilere ait sözler hazırlanacaktır.
7.      Günün Kültür Adamı : Ekli listede yer alan kim kimdir bölümlerinin tarih ve kişi ilişkilendirmeleri yapılacaktır. Ayrıca bu bölüm hazırlanırken Bakanlıkta mevcut bulunan ve Türkiye Kültür Portalı test yayınından sunulan Kim Kimdir? bölümündeki kişiler incelenerek gerekli güncellemeleri yapıldıktan sonra bu bölüme aktarılacaktır.
8.      Anket Bölümü :Türkiye kültürü açısından önem arz eden ve Türkiye Kültür Portalının hangi yönde geliştirilmesi konularında vatandaşların katılabileceği  birer soruluk  25 ayrı  anket şıklarıyla birlikte hazırlanacaktır.

MADDE 7 – TANITIM

         1. Türkiye Kültür Portalı için 3 adet logo tasarlanacaktır.

         2. Farklı ölçülerde 5 adet flash banner hazırlanacaktır.

         3. Türkiye Kültür Portalı için  en az 3 adet  5’er  dakikalık tanıtım filmleri hazırlanacaktır. Ayrıca bu tanıtım filmlerinden üretilmiş 3 tane birer dakikalık kısa tanıtım filmleri de hazırlanacaktır.

MADDE 8– İŞİN SÜRESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

 1.      İşbu şartname kapsamında belirtilen işler sözleşmenin imzalanmasını takiben 15 (onbeş) takvim günü içerisinde başlayacak olup 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

2.      Sözleşme imzalanmasını takiben 5 (beş) takvim günü içerisinde, teklif aşamasında FİRMA tarafından Proje Yöneticisi ve Konu Editörü olarak önerilenler arasından birer kişi BAKANLIK tarafından onaylanacak ve FİRMA’ya bildirecektir.

3.      Proje Yöneticisi ve Konu Editörlerinin BAKANLIK tarafından onaylanmasını takiben 10 (on) takvim günü içerisinde, FİRMA tarafından her konu editörünün birlikte çalışacağı İçerik Hazırlama Grupları Listesi oluşturularak Proje Yöneticisi ve Konu Editörlerinin de imzası alındıktan sonra özgeçmişleri eklenerek resmi yazı ekinde BAKANLIK’a bildirilecek ve işe başlanacaktır.

4.      Teknik Şartname ekindeki LİSTE doğrultusunda hazırlanacak içerikler, sözleşme süresi içerisinde, tamamlandıkça bölümler halinde resmi yazı ekinde BAKANLIKa teslim edilebilecektir.

5.      FİRMA tarafından BAKANLIK’a teslim edilen her içerik bölümü 15 (onbeş) takvim günü içerisinde şartname kapsamında oluşturulan veri formatlarına göre kontrolü yapıldıktan sonra varsa eksik ve düzeltmelerin yapılması için FİRMAYA iade edilecektir.

6.      FİRMA eksik ve düzeltmeleri 10 (on) takvim günü içerisinde tamamlayarak resmi yazı ekinde BAKANLIK’a teslim edecektir.

7.      TKP özel bölümleri (Kültür Sözlüğü, Günün Yemeği, Tarihte Bugün,  Bunları biliyor muydunuz?, Önemli Günler ve Haftalar, Günün Sözü, Günün Kültür Adamı, Anket Bölümü), logo tasarımları, flash bannerlar ve tanıtım filmleri işe başlanmasını takiben 60 (altmış) takvim günü içerisinde resmi yazı ekinde BAKANLIK’a  teslim edilecektir. TKP özel bölümleri için FİRMA İçerik Hazırlama Grubu dışında konusunda uzmanlaşmış farklı kişilere hazırlatabilir. Bu koşulda her türlü hukuki sorumluluk FİRMA’ya aittir.

8.      Özel bölümler için hazırlanan içerik kağıt ortamına alınarak FİRMA’ tarafından her sayfası imzalanıp “sınırsız süre ile her ortamda yayımlama hakkının BAKANLIK’a devredildiğine dair bir ibare ekleyerek resmi yazı ekinde BAKANLIK’a ayrı bir klasör içerisinde teslim edecektir. 

9.      PORTAL’a FİRMA tarafından aktarılan içeriklerin BAKANLIK tarafından portal üzerinden kontrolü yapılacak, varsa hatalı veya eksik bölümler FİRMA tarafından düzeltilecektir.

10.  Tüm İçeriklerin hazırlanması, BAKANLIK tarafından onaylanması, yazılı  olarak BAKANLIK’a teslimi, PORTAL’a aktarılması işlemleri 120 (yüzyirmi) takvim gününde tamamlanacaktır.

11.  İş bu şartname kapsamında teslim edilen tüm içerik 2 (iki) yıl boyunca FİRMA’nın garantisinde olup, bu süre zarfında üçüncü şahıslardan gelen itiraz ve şikayetler BAKANLIK tarafından FİRMA’ya iletilecek FİRMA itiraz veya şikayetin ilgili içeriği hazırlayan Grup Üyesi ve/veya Konu Editörü tarafından incelenmesini sağlayacak, bu inceleme sonucunda gerekiyorsa düzeltilmiş içeriği, düzeltme gerekmiyorsa gerekçesini 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yazılı olarak BAKANLIK’a sunacaktır.

MADDE 9 – AKADEMİK PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ

Şartname kapsamında hazırlanacak içeriklerin teslim edilmesine kadar geçen süre içerisinde mücbir nedenlerden dolayı her hangi bir akademik personelin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda FİRMA değişikliğe gidebilir. Ancak değiştirme nedenini ve yerine önereceği 2 (iki) kişiyi resmi yazı ile BAKANLIK’a bildirerek birisinin onaylanmasını isteyecektir.

MADDE 10 – CEZAİ KOŞULLAR

 1. Garanti süresi dışında da olsa şartname kapsamında sağlanan içeriklerde yanlış veya intihal olduğunun belirlendiği her durum için “FİRMA, Proje Yöneticisi, Konu Editörü ve İçerik Hazırlama Grubu Üyesinin hukuki sorumluluğu saklı kalmak koşuluyla” sözleşme bedelinin % 2’si (yüzde iki) oranında ceza uygulanacaktır.
 2. İşbu şartname kapsamında belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda gecikilen her takvim günü için ihale bedelinin % 2’si (yüzde iki) oranında ceza uygulanacaktır.

TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI İÇERİK OLUŞTURMA FORMU

Üst Başlık (Arkeoloji, Edebiyat, Tarih vb.): Kaynağın Arkeoloji, Tarih, Sanat vb. hangi başlıkla ilgili olduğu.
Alt Başlık : Kaynağın  Selçuklu dönemi, Cumhuriyet dönemi vb hangi alt başlıkla ilgili olduğu
Başlık (Title): Kaynağın ismi
Yazar/kaynağı oluşturan (Author/Creator): Kaynağı hazırlayan (Grup üyesinin) kişinin adı /soyadı
Konu (Subjecet) : Kaynağın ne ile ilgili olduğu ve konusu hakkında düşünce veren belli başlı anahtar kelimeler
Tanım (Description): Kaynağın içeriğini tanımlayacak kısa bilgi.
İçerik: Konu hakkında detaylı bilgi bu alana yazılacaktır.
Biçim (Format): Kaynak içinde geçen farklı dosya formatları  (doc, jpg, wmv, mp3 vs.) (doysa ismi tam olarak yazılacaktır. (ör. kizkulesi.jpg, burcaktarlasi.mp3 vs.)
Kaynak (Source): Elektrik kopyanın dayandığı bilgi kaynağı, kaynak hazırlanırken yararlanılan kaynaklar
İlişki (Relation): Kaynağın diğer bilgi kaynakları ile ilişkisi. (Ör. hem Arkeoloji altındaki bir konu başlığından hem de Tarih başlığı altındaki bir konu başlığından  ulaşılması gerekiyorsa aralarına virgül (,) konularak belirtilecektir.
Dil (Language): (Kaynağın dili)
Tarih (Date): (Kaynağın hazırlandığı tarih.)
Haklar (Rights): (Telif ve kullanım hakları ile ilgili bilgiler.)5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hazırlanan tüm içiriğin her türlü ortamda umuma arz yetkisi sınırsız süreyle Kültür Turizm Bakanlığına devredilmiştir.  Bakanlık sonraki zamanlarda hazırlanan içerikle ilgili düzeltme, ekleme, silme veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Kaynağı Hazırlayan           Konu Editörü                Proje Yöneticisi         Firma Yetkilisi

(Grup üyesi)

imzası                                     imzası                           imzası                        imzası

Adı/soyadı                          adı/soyadı                      adı/soyadı                  adı/soyadı 

LİSTE

I. ATATÜRK

 1. 1.      Hayatı
 2. 2.      Ailesi
 3. 3.      Silah Arkadaşları
 4. 4.      İlke ve İnkılapları
 5. 5.      Fikir Adamı Atatürk
 6. 6.      Atatürk’ ün Vasiyeti ve Ölümü
 7. 7.      Anıtkabir
 8. 8.      Çocukların Gözüyle Atatürk
 9. 9.      Atatürk ve Müzik

10. Atatürk ve Spor

11. Atatürk Şiirleri (20 adet şiir)

12. Atatürk Müzeleri (Bakanlığa bağlı müzeler dışındaki özel müzeler yer alacak)

13. Atatürk’ le İlgili Basında Yer Alan Yazılar (20 adet gazete küpürleriyle)

14. Atatürk’ le İlgili Kitaplar (Bakanlık yayımları hariç 20 adet kitap kapakları, künye bilgisi ve kısa tanıtımları )

II. SANAT TARİHİ

1. ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE SANATI

     1.1. İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI

1.1. Asya Steplerinde İlk Türk İzleri ve Kültürel Miras 

1.2. Orta Asya Türk Mimarlığı

1.3.  Tunç Devri Petrogliflerinden Uygur Minyatürlerine Türklerde Resim

1.4.  Steplerin Heykeltraşları

     1.2. İSLAM SANATINDA TÜRKLER

2.1. İlk Müslüman Türk Devletleri ve Sanatları

2.2. Anadolu Dışındaki Erken Devir Türk İslam Sanatı

2. DOĞU ROMA (BİZANS) DÖNEMİ

2.1. Anadolu’da Erken Hristiyan Sanatı

2.2. Aziz Polyeuktos’tan Ayasofya’ya Kubbeli Bazilikanın Gelişimi

2.3. 726-843 İkonoklast (Tasvirkırıcı) Dönem

2.4. İstanbul’da Paloiologos’lar Dönemi Bizans Sanatı

2.5. Bizans Dönemi Mimarisi

                        2.5.1. Dini Mimari

2.5.2. Askeri Mimari

2.5.3. Sosyal Tesisler

2.6. Bizans Dönemi Anadolu El Sanatları 

3. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ

3.1. XI. yüzyıl Türk Akınları ve İlk Anadolu Türk Yerleşmeleri

3.2. Anadolu’da İlk Türk Başkenti İZNİK   

3.3. Haçlı Seferleri /İkinci Başkent KONYA

3.4. Ortaçağ Anadolu Türk Kültürünün Oluşumu

3.5. Ortaçağ Anadolu Türk Kentlerinin Silüetinde Değişim

3.6. Yeni Yapı Türleri, Yeni Bir Anlayış ve Hoşgörü Ortamında Türk-İslam Kültürü

3.7. Anadolu’da Moğol İstilası (1243-1308) ve Anadolu’da İlhanlı Eserleri

3.8. Anadolu Türk Sanatında 13. Yüzyıl Klasisizmi

3.9. Anadolu’da Ortaçağ Mimarları ve Ustaları

3.10. Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisi 

3.10.1. Dini Mimari

            3.10.2. Askeri Mimari

3.10.3. Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Tesisler

3.11. Anadolu Selçuklu Dönemi Süsleme Ve El Sanatları

4. ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ 

4.1. XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Sanatında Ustalar ve Gezici Sanat Atelyeleri

4.2. XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Sanatının Merkezleri

4.3. Anadolu Beylikler Dönemi Mimarisi

4.3.1. Dini Mimari

4.3.2. Askeri Mimari

4.3.3. Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Tesisler

4.4. Anadolu Beylikleri Dönemi Süsleme Ve El Sanatları

5. ERKEN OSMANLI DÖNEMİ

5.1. Söğüt’ten Bursa’ya ilk Osmanlı kentleri

5.2. Osmanlı Başkentleri: 1326’da Bursa, 1365’de Edirne, 1453’de İstanbul

5.3. Erken Osmanlı dönemi mimarisi

5.3.1. Dini Mimari

5.3.2. Askeri Mimari

5.3.3. Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Tesisler

5.4. Erken osmanlı dönemi süsleme ve el sanatları

6. OSMANLI İMPARATORLUK DÖNEMİ

6.1. XVI. Yüzyıl, Osmanlı Kültür ve Sanatının “Altın Çağı”.

6.2. Büyük Usta Mimar Sinan

6.3. Hassa Mimarlar Ocağı

6.4. Hassa Nakkaşlar Ocağı

6.5.Osmanlı İmparatorluk Dönemi Mimarisi

6.5.1. Dini Mimari

6.5.2. Askeri Mimari

6.5.3. Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Tesisler

6.6. Osmanlı İmparatorluk Dönemi Süsleme Ve El Sanatları

6.6.1. Taş Süsleme

6.6.2. Tuğla Süsleme

6.6.3. Alçı Süsleme

6.6.4. Çini ve Seramik Sanatı / Ateşte Açan Çiçek: İznik Çinileri

6.6.5. Porselen

6.6.6. Ahşap

6.6.7. Halı-Kilim

6.6.8. Dokuma Sanatları

6.6.9. Cam İşçiliği

6.6.10. Maden Sanatı

6.6.11. Minyatür Sanatı

6.6.12. Kitap Sanatları

7. OSMANLI’DA BATILILAŞMA-YENİLEŞME DÖNEMİ

7.1. Fransız İhtilali: Osmanlı Kültür ve Toplum Yapısına Etkileri

7.2. Osmanlı Modernleşmesi: Batılılaşma-Yenileşme Dönemi (1703 Yılı ve Sonrası)

7.3. Osmanlı Yenileşmesinin Köşe Başları: Tanzimat’ın İlânı 1839 – I. Meşrutiyet/1877- II. Meşrutiyet/1908

7.4. Ehl-İ Hiref’in Sona Erişi: Profesyonel Sanat Ortamı ve Bağımsız Sanatçının Ortaya Çıkışı

7.5. Türk Kültür ve Sanatında Batılılaşma-Yenileşme Tarihsel Süreci

7.6. Batılılaşma – Yenileşme Olgusunda Oryantalist Sanatçılar ve Rolleri

7.7. Türk Sanatında Batılılaşma Diyalektiğinin Başlangıcı. Minyatürden Çağdaş Resme Geçiş

7.8. Osmanlı Yenileşmesinde Tarihsel Diyalektik Süreç: Lale Döneminden II.

     Meşrutiyet’e

7.9. 19.Yüzyıl Osmanlı Kültüründe Yabancı Uzmanlar Aracılığıyla Batılılaşma  Hareketleri

7.10.   Geleneksel, Tarihi İslam Strüktüründen, Batı Strüktürüne Geçiş

7.11. Barok, Rokoko ve Ampir Üslubun Osmanlı Mimarlığındaki Temsilcileri ve  Örnekleri

7.12. Eklektisizm’den Osmanlı Neo Klasizmine Geç Osmanlı Mimarlığında Üslup Arayışları

7.13. Batılılaşma Dönemi Anadolu Camileri ve Örnekler

7.14. 19.Yüzyıl Osmanlı Sanatında Heykel ve Heykel Sanatçıları

7.15. 20. Yüzyılın İlk Yıllarında Türk Heykel Sanatı ve İlk Heykel Sanatçıları

7.16. Batılılaşma Dönemi Türk Plastik Sanatları İçinde Önemli Bir Grup. Halk Resmi

7.17. Batılılaşma Diyalektiği; Muasırlaşma – Çağdaşlaşma ve Bugünün Türk Sanatı

7.18. Batılılaşma-Yenileşme Dönemi Osmanlı Mimarisi

7.18.1. Dini Mimari

7.18.2. Askeri Mimari

7.18.3. Sosyal ve Ekonomik Amaçlı Tesisler

7.19. Batılılaşma-Yenileşme Dönemi Süsleme Ve El Sanatları

7.19.1. Taş Süsleme

7.19.2. Tuğla Süsleme

7.19.3. Alçı Süsleme

7.19.4. Çini ve Seramik Sanatı

7.19.5. Ahşap

7.19.6. Halı-Kilim

7.19.7. Dokuma Sanatları

7.19.8. Cam İşçiliği

7.19.9. Maden Sanatı

7.19.10. Minyatür Sanatı

7.19.11. Kitap Sanatları     

8. TÜRKİYE CUMHURİYETİ 29 Ekim 1923

8.1. Çağdaş Sanat Ortamı ve Cumhuriyet

8.2. Cumhuriyet’in Kültür Sanat Kurumları ve Politikalar

8.3. Cumhuriyet Dönemi Sanat Yayıncılığı ve Sanat Eleştirisi

8.4. Koleksiyonculuk, Müzayedeler ve Çağdaş Sanatlar

8.5. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı

8.5.1. Mimarlıkta Emperyal (Eklektik) Üsluplardan Ulusal Üsluba

8.5.2. Türk Ulusalcılığı ve Mimarlık Alanındaki Yansımaları

8.5.3. Cumhuriyet’in Kurulması ve Ulusal Kültür

8.5.4. I.Ulusal Mimarlık Üslubu ve Örnekleri

8.5.5. I.Ulusal Mimarlık Üslubu ve Yerli Mimarları

8.5.6. I.Ulusal Mimarlık Üslubu ve Yabancı Mimarlar

8.5.7. Türkiye’de Yabancı Mimarlar ve Eserleri

8.5.8. Tarihsel Dönüşümler ve Mimarlıkta Yeni Eklektik Anlayışlar

8.5.9. Geleneksel Sivil Mimarlığın Çağdaş Mimariye Yansımaları

8.5.10. II. Ulusal Mimarlık Üslubu ve Örnekleri

8.5.11. II. Ulusal Mimarlık Üslubu ve Mimarları

8.5.12. Uluslararası Mimarlık Üslupları ve Türk Mimarlığına Yansımaları

8.5.13. Modernizm ve Modernite Yaratıcılığının Türk Mimarlarına Referans Olması

8.5.14. Yeni Binyılın Eşiğinde Türk Mimarlığının Referans ve Manifesto Sorunu

8.6. Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi

8.6.1. Osmanlı’dan Miras: Osmanlı Ressamlar Cemiyeti -1909  (Cemiyetin adı,      1921’de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926’da Sanayi-i Nefise Birliği ve Son Olarak da 1927’de Güzel Sanatlar Birliği Olarak Değiştirilmiştir)

8.6.2. Yeni Resim Cemiyeti:1923

8.6.3. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği:1929

8.6.4. D Grubu;1933

8.6.5. Türk Resminde Yerellik ve Yurt Gezileri Sergileri

8.6.6. Yeniler Grubu: 1941-1952

8.6.7. Türk Resminde Soyut Sanat: Ellili ve Altmışlı Yıllar

8.6.8. Yeni Eğilimler ve ‘Yeni Resimler’

8.6.9. Yeni ‘Milenium’un Türk Sanatçısı ve Türk Resmi

8.7. Cumhuriyet Dönemi Türk Heykel Sanatı

8.7.1. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Heykel Sanatının Gelişimi

8.7.2. Sanayi-i Nefise’den Güzel Sanatlar Fakültelerine Heykel Eğitimi

8.7.3. Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeltraşları

8.7.4. Anıt Heykel ve Sorunlar

8.7.5. Soyut Heykel

8.7.6. Figüratifizmden Çağdaş Yorumlara

8.7.7. Günümüzde Türk Heykeli ve Heykel Sanatçısı: Yeni Tanımlama, Betimleme ve Anlatma Biçimleri

8.8. Grafik Ve Baskı Sanatları

8.9. Endüstri Tasarımı, Dekoratif Sanatlar, İç Mimari, Moda Tasarımı  

8.10. Fotoğraf  

8.11. Karikatür         

8.12. Cumhuriyet Dönemi Geleneksel Türk Süsleme Ve El Sanatları 

8.12.1. Taş

8.12.2. Tuğla

8.12.3. Metal işleri         

8.12.4. Ahşap

8.12.5. Halı-Kilim-İşleme-Dokumalar (Tekstil)

8.12.6. Çini ve Seramik

8.12.7. Cam   

8.12.8. Geleneksel Kitap Sanatları.

8.13. Cumhuriyet Dönemi Türk Müzeciliği

8.13.1. Türkiye’de Korumacılık ve Kültür-Tabiat Varlıklarını Koruma Bilincinin Günümüze  Ulaşan Öyküsü. Asar-ı Atika Nizamnamesi’nden Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yazılı Metinler ve Günümüze Ulaşan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Süreci             

8.13.2. Koleksiyonculuktan Özel Müzelere: Özel Müzeler, Kurum Müzeleri, Kent Müzeleri ve Sanal Müzecilik

8.13.3. Çağdaş Toplum Çağdaş Müze

9. KİM KİMDİR?

Mimarlar, minyatür ustaları, ressamlar, heykeltıraşlar, geleneksel sanat ustaları, müzeciler, sanat tarihçilerinden oluşan 100 kişi tanıtılacaktır. Tanıtılan kişilere ait fotoğraflar ve öz geçmişleri hazırlanacaktır.

 III. HALKBİLİMİ  

UNESCO’nun 17 Ekim 2003 Tarihli

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Temelinde

 1.KİM KİMDİR

Halkbilimi konusunda çalışma yapan kişiler, halk şairleri, mahalli sanatçılar ve geleneksel meslek ustalarından oluşan 100 kişinin fotoğrafları ve öz geçmişleri hazırlanacaktır.

2. SÖZLÜ ANLATIMLAR

2.1.           Mitler

2.2.           Efsaneler

2.3.           Destanlar(Epos, Epope)

2.4.           Masallar

2.5.           Halk Hikayeleri

2.6.           Fıkralar

2.7.           Deyimler

2.8.           Atasözleri

2.9.           Küfürler

2.10.       Argo Sözler

2.11.       Yemin Sözleri

2.12.       Selamlaşma Sözleri

2.13.       Adlar  ve Lakaplar

2.14.       Sözlü Tarih

2.15.       Halk Şiiri

2.16.       Sözlü Anlatımın Yardımcı Unsurları

3. GÖSTERİ SANATLARI

  3.1. Halk Müziği

3.1.1. Aşık Müziği ve Gösterimleri

3.1.1.1. Aşık Fasılları

3.1.1.2. Aşık Yarışmaları

3.1.1.3. Türkülü Hikayeler

3.1.2. Tekke Şiiri  ve Gösterimleri

3.1.2.1. Zikir

3.1.2.2. Sema

3.1.2.3. Semah

3.1.3. Anonim Müzik ve Gösterimleri

3.1.3.1. Türkü Türleri ve Ezgileri (Kırık Hava, Maya, Bozlak vb.)

3.1.3.2. Türkülü Atışmalar (Martufal, Bayraktar, Atma Türkü vb.)

3.1.3.3. Sıra Geceleri

3.1.3.4. Yaren Sohbetleri

3.1.3.5.  Kına Geceleri

3.1.3.6. Halk Çalgıları

3.1.3.7. Vurmalı Halk Çalgıları

 3.1.3.8. Üflemeli Halk Çalgıları

3.1.3.9. Tezeneli Halk Çalgıları

3.1.3.10. Yaylı Halk Çalgıları

3.2. Halk Oyunları

3.2.1. Halay

3.2.2. Zeybek

3.2.3. Bar

3.2.4. Horon

3.2.5. Köçek

3.3.  Halk Sporları

3.3.1. Cirit

3.3.2. Güreş

3.3.3. Bilek Güreşi

3.3.4. Nişan Alma (Ok, Mızrak, Taş, Sapan, Ateşli Silah vb.)

3.3.5. Boğa Güreşleri

3.3.6. Deve Güreşleri

3.3.7. Horoz Döğüşleri

3.3.8. Köpek Döğüşleri

3.3.9. Çocuk Oyunları ve Oyuncakları

3.4. Halk Tiyatrosu

3.4.1. Köy Seyirlik Oyunları

3.4.2. Karagöz

3.4.3. Kukla

3.4.4. Ortaoyunu

3.4.5. Pandomim

3.4.6. Meddah

4. TOPLUMSAL UYGULAMALAR

4.1. Törenler ve Ritüelleri

4.1.1. Geçiş Törenleri

4.1.1.1. Doğum

4.1.1.2. Diş Hediği

4.1.1.3. Sünnet

4.1.1.4. Nişan

4.1.1.5. Düğün

4.1.1.6. Askerlik

4.1.1.7. Gurbete Çıkma

4.1.1.8. Hacca Gitme

4.1.1.9. Ölüm

4.1.2. Kutlamalar

4.1.2.1. Bayramlar

4.1.2.1.1. Dini Bayramlar

4.1.2.1.2. Ulusal Bayramlar

4.1.2.1.3.  Mevsimlik Bayramlar

                          4.1.2.2. Panayırlar

                          4.1.2.3. Festivaller

                          4.1.2.4. Yıl Dönümleri

                          4.1.2.5. Anma Günleri

                          4.1.2.6. Kandiller

                          4.1.2.7. Özel Günler

4.1.3. İbadet ve Ayinler

                    4.1.3.1. Namaz vb. İbadet Biçimleri

                    4.1.3.2. Tarikatlar ve Ayinleri

       4.2. Halk İnançları

                          4.2.1. Tanrı

                          4.2.2. Melek

                          4.2.3. Şeytan

                          4.2.4. Cin

                          4.2.5. Peri

                          4.2.6. Hızır

                          4.2.7. Al Karısı

                          4.2.8. Koncalus

              4.2.9. Enkebut, Karabasan

                          4.2.10. Adak-Kurban

                          4.2.11. Türbe-Yatır

                          4.2.12. Evren ve Dünya’nın Yaradılışı  ile ilgili İnançlar

                          4.2.13.  Kıyamet

                          4.2.14. Sihir-Büyü

                          4.2.15. Fal-Kehanet

                          4.2.16. Rüya

                          4.2.17.  Bolluk ve Bereket Ritüelleri

                          4.2.18. Uğur

        4.3. Halk Bilgileri

                          4.3.1. Halk Hekimliği

                          4.3.2. Halk Baytarlığı

                          4.3.3. Halk Takvimi ve Meteorolojisi

                          4.3.4. Halk Matematiği

                          4.3.5. Halk Botaniği

                          4.3.6. Halk Hukuku

                          4.3.7. Töre (Örf)

                          4.3.8. Gelenek (An’ane)

                          4.3.9.  Görenek (Âdet)

              4.3.10. Uygulama Modelleri

                        4.3.11.  Halk Mutfağı

4.3.11.1. Gıda Depolama  Kültürü (Kiler, Serender, Depo, Mahzen, Yüklük)

                                      4.3.11.2. Yemek Çeşitleri

                                      4.3.11.3.  Mutfak, Araç ve Gereçleri

                                      4.3.11.4.  Törensel Yemekler

                          4.3.12.  Halk Mimarisi

                          4.3.13.  Halk Tarım ve Hayvancılığı

                          4.3.14.  Halk Ekonomisi

                          4.3.15.  Halk Taşımacılığı

                          4.3.16. Halk Haberleşme Teknikleri

                          4.3.17. Halk Resmi

5.  EL SANATLARI  GELENEĞİ

 5.1. Geleneksel Meslekler

5.1.1. Demircilik

5.1.2. Bakırcılık

5.1.3. Kalaycılık

5.1.4. Yorgancılık

5.1.5. Semercilik

5.1.6. Marangozluk ve Oymacılık

5.1.7. Urgancılık

5.1.8. Tenekecilik

5.1.9. Dokumacılık

5.1.10. Örücülük

5.1.11. Oyacılık

5.1.12. İşlemecilik

5.1.13. Dericilik

5.1.14. Saraçlık

5.1.15. Ebruculuk

5.1.16. Hattatlık

5.1.17. Nakkaşlık

5.1.18. Halk Resmi

5.2. Giyim-Kuşam ve Süslenme

5.2.1. Kadın Giyimi

5.2.2. Erkek Giyimi

5.2.3. Süslenme

                                   5.2.1.1. Boya

                        5.2.1.2. Takı

                                   5.2.1.3. İşleme

                                   5.2.1.4. Oya

IV. MÜZİK

1. TARİH İÇİNDE ANADOLU VE TÜRKLER’DE MÜZİK

1.1. Anadolu’nun kültürünü oluşturan tarihsel süreç

1.2.           Türk Kültürü’nü oluşturan tarihsel süreç

2. ANADOLU’DAKİ MÜZİKAL YAPILARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER

2.1.           Müziğin ortaya çıkışı

2.2.           Müziğin işlevi

2.3.           Anadolu’da müziğin kullanımı

2.4.           İhtiyaçtan sanata geçiş süreci

3. ANADOLU’NUN ETKİLEŞİM İÇİNDE OLDUĞU COĞRAFYALARDA TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE MÜZİK KÜLTÜRLERİ

3.1.           Mezopotamya ve Ön Asya Kültürü

3.2.           Orta Asya ve Uzakdoğu Kültürü

3.3.           Akdeniz Kültürü

3.4.           Ege Kültürü ve Balkanlar

3.5.           Karadeniz Kültürü

4. MEZOPOTAMYA VE MISIR MÜZİK KÜLTÜRLERİ

4.1.           Tarihsel süreç

4.2.           Teorik ve pratik bulgu ve üretimler

5. TÜRKLER ÖNCESİ ANADOLU’DAKİ MÜZİK KÜLTÜRÜ

5.1.           Hititler öncesi, Truva ve Hititler

5.2.           Urartu, Frigya, Likya, Lidya, Kayra

5.3.           Antik Yunan Öncesi Ege Uygarlıkları-İon, Dor, Aiol

5.4.           Antik Yunan Uygarlığı

5.5.           Anadolu’da Roma Uygarlığı

5.6.           Bizans

6.TÜRKLERİN ANADOLU ÖNCESİ MÜZİK GELENEKLERİ VE İSLAMİYET ETKİSİ

6.1.           Anadolu ve İslamiyet öncesi Türklerde müzik gelenekleri

6.2.           Türklerde İslamiyet etkisi ve müzik

6.3.           Tarihsel süreç içinde Türklerde ve Anadolu’da inanç ve müzik ilişkisi

6.4.           İnanç bağlamında dans-müzik ilişkisi, Anadolu’daki ve Türklerdeki yansımaları

7. OSMANLI MÜZİK KÜLTÜRÜ

7.1.           Osmanlı Kültürü’nde Müziğin işlev ve önemi

7.2.           Osmanlı’da müzik kurumları

7.3.           Osmanlı’da kent ve müzik

7.4.           Osmanlı’da kültürel çeşitlilik ve müzik

7.5.           Osmanlı’da yerel ve bölgesel müzik gelenekleri

7.6.           Osmanlı’da müzik kaynakları

7.7.           Yazılı ve sözlü gelenek etkileşimi

7.8.           Osmanlı’da müzik tür ve form özellikleri

7.9.           Osmanlı Geleneksel Müziği’nde üslup

7.10.       Osmanlı Geleneksel Müziği ve Saray etkileşimi

7.11.       Osmanlı Geleneksel Müziği’nde icracı ve bestekarlar

7.12.       Osmanlı’da müzik eğitimi

8. BATILILAŞMA VE MÜZİK KÜLTÜRÜMÜZ

8.1.           Doğu-Batı kavramları

8.2.           Osmanlı ve Batı

8.3.           Tarihsel süreç içinde Batılılaşma kavramı

8.4.           Batılılaşma kavramı ve müzik

 

9.TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MÜZİK KÜLTÜRÜ

9.1.           Osmanlı Batılılaşması ve Türkiye Cumhuriyeti

9.2.           İttihat ve terakki

9.3.           Cumhuriyet’in müzik anlayışı ve politikası

9.4.           Milli bir musiki yaratma çabası

9.5.           Halk müziği

9.6.           Klasik Türk Müziği

9.7.           Klasik Batı Müziği

9.8.           Derleme çalışmaları

9.9.           Kuramcı, icracı ve bestekarlar

9.10.       Müzik eğitimi

10. TÜRKİYE’DEKİ GÜNÜMÜZ MÜZİK YAPILARI

10.1.       Günümüz Türkiye’si için müziğin işlevi ve önemi

10.2.       Günümüz Türkiye’sindeki müzik türlerinin sınıflandırılma kriterleri

11.GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE HALK MÜZİĞİ YAPILARI

11.1.       Tarihsel süreç

11.2.       Derlemeciler

11.3.       Kuramcılar

11.4.       Araştırmacılar

11.5.       Anonimleşme süreci ve hafıza kültürü

11.6.       Besteciler, icracılar, eserler

11.7.       Formlar ve türler

12. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ YAPILARI

12.1.       Tarihsel süreç

12.2.       Kuramcılar

12.3.       Araştırmacılar

12.4.       Kent kültürü, yazılı kültür, meşk geleneği ve hafıza aktarımı

12.5.       Besteciler, icracılar, eserler

12.6.       Formlar ve türler

13. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE KLASİK BATI MÜZİĞİ YAPILARI

13.1.       Tarihsel süreç

13.2.       Kuramcılar

13.3.       Araştırmacılar

13.4.       Batı müzikal yapılarının gelenek ile etkileşimi

13.5.       Besteciler, icracılar, eserler, orkestralar, orkestra şefleri

13.6.       Formlar ve türler

13.7.       Yeni yaklaşımlar

14. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE CAZ 

14.1.       Bir kültür olarak caz

14.2.       İcracılar

14.3.       Doğaçlama ve önemi

14.4.       Geleneksel bir kültür olarak caz kültürü

14.5.       Besteciler

14.6.       Türler

15. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE POPÜLER MÜZİKLER 

15.1.       Tarihsel süreç

15.2.       Pop

15.3.       Anadolu-pop, Anadolu-rock

15.4.       Tango

15.5.       Rock

15.6.       Hip-hop, rap

15.7.       İcracılar, besteciler, söz yazarları

16. TÜRKİYE’DE MÜZİK ARAŞTIRMALARI 

16.1.       Tarihsel kaynakların incelenmesi

16.2.       Türkiye’de müzikbilim çalışmaları

16.3.       Araştırmacılar ve kuramcılar

16.4.       Araştırma kurumları

16.5.       Makale örnekleri

16.6.       Kitap özetleri

17. TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKİYE’DE MÜZİK VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ

17.1.       İnsanlık kültüründe söz ve müzik ilişkisi

17.2.       Halk edebiyatı ve müzik ilişkisi

17.3.       Divan edebiyatı ve müzik ilişkisi

17.4.       Güncel ve yakın geçmiş edebiyat akımları ile müzik yapılarının ilişkisi

18. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE MÜZİK EĞİTİMİ

18.1.       Müzik eğitim politikası

18.2.       Müzik eğitim sistemi

18.3.       Müzik eğitim kurumları

19. DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ANADOLU VE TÜRKİYE’NİN TARİHSEL ÖNEMİ

19.1.       Batı ve Doğu müzik yapıları ve tarihsel kökenleri, ortaklıkları

19.2.       Anadolu coğrafyası’nın ve bu coğrafyayı paylaşmış uygarlık ve toplumların  bu müzikal etkileşim açısından önemi

19.3.       Anadolu öncesi ve sonrası Türk Kültürü ve İslam Kültürü’nün bu müzikal ortaklıktaki yeri

19.4.       Son imparatorluk Osmanlı ve dünya müzik kültüründeki yeri

19.5.       Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya müzik kültürü adına taşıdığı tarihsel ve güncel önem

19.6.       Binlerce yılın mirasını anlamak, sahip çıkabilmek

19.7.       Geleceği geçmişten kurabilmek

20. KİM KİMDİR?

Müzik konusunda çalışmalar yapmış müzisyen, besteci, güfteci, piyanist vb. konularında 100 kişinin fotoğrafları ve öz geçmişleri yer alacaktır.

21. MÜZİK ALETLERİ

Türk müziğinde kullanılan müzik aletlerinin kullanım özellikleri, seslerinden örnekler, yapılış şekli, fotoğrafları vb. bilgileri hazırlanacaktır.

V. TARİH

1.      TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

1.1.          Tarihte türkler

1.2.          Türk coğrafyası

1.3.          Tarihte türk devlet ve beylikleri

1.4.          Dünyada türk devlet ve toplulukları

1.5.          Türk devlet ve toplulukları (günümüzde)

1.6.          Anadolu’dan önceki türk tarihi ve kültürü

1.7.          Metinler (çiçi yabgu, orhun abideleri, divanu lugati’t-türk, kutadgu bilig, dede korkut)

1.8.          Kronoloji

1.9.          Bibliyografya

2. TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU

2.1.           Anadolu’da İlk Yerleşmeler

2.1.1.     Çatalhöyük

2.1.2.     Aşıklıhöyük

2.1.3.     Truva

2.1.4.     Boğazköy

2.2.           Uygarlıklar

2.2.1.     Hititler,

2.2.2.     Hurriler,

2.2.3.     Mitanniler,

2.2.4.     Urartular,

2.2.5.     İyonlar,

2.2.6.     Frigler,

2.2.7.     Lidler,

2.2.8.     İyonlar,

2.2.9.     Persler,

2.2.10.Makedonyalılar

2.3.           Helenistik Devir

2.3.1.     Selevkoslar,

2.3.2.     Kapadokya,

2.3.3.     Bitinya,

2.3.4.     Bergama,

2.3.5.     Pontos,

2.3.6.     Kommagene,

2.3.7.     Süryaniler,

2.3.8.     Ermeniler

2.4.           Roma ve Bizans

2.5.           Anadolu’da Haçlı Devletleri

2.6.           Metinler

2.7.           Kronoloji

2.8.           Bibliyografya

3. TÜRKİYE TARİHİ

3.1. SELÇUKLU DEVRİ

3.1.1.     Anadolu’nun Fethi

3.1.2.     Türkiye Selçuklu Devleti: Tarih ve Medeniyet

3.1.3.     Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasreddin Hoca

3.1.4.     Anadolu Türk Devletleri (Danişmendliler, Saltukoğulları, Mengücekoğulları, Hısn-Keyfa Artukluları, Mardin Artukluları, Harput Artukluları, Meyyafarıkin Eyyubileri, Hısn-Keyfa Eyyubileri, Bitlis Ata-Beyleri, Ahlat Ata-Beyleri, Diyarbekir Ata-Beyleri, Sutaylar)

3.1.5.     Selçuklu Sonrası Türkiye: Beylikler Devri

3.1.6.     Metinler

3.1.7.     Kronoloji

3.1.8.     Bibliyografya

3.2. OSMANLI TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

3.2.1.      Osmanlı Tarihi

3.2.2.     Devlet Teşkilatı (Saray, Divan-ı Hümayun, Ordu)

3.2.3.     Sosyal ve İktisadi Hayat (Toplum, vakıflar, medreseler, tekkeler, gündelik hayat)

3.2.4.     Hukuk, Kültür

3.2.5.     Dünyada Osmanlı mirası (Mimari, dil, kültür)

3.2.6.     Haritalar, minyatürler, gravürler

3.2.7.     Banknot ve sikkeler

3.2.8.     Nişanlar, madalyalar

3.2.9.     Bayraklar, pullar

3.2.10.Osmanlı Hanedanı Şeceresi

3.2.11.Metinler (Fermanlar, Tanzimat Fermanı, 1876 Anayasası)

3.2.12.Kronoloji

3.2.13.Bibliyografya

3.3. MİLLİ MÜCADELE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

3.3.1.      İşgaller

3.3.2.      Kongreler / Cemiyetler

3.3.3.     TBMM / Düzenli Ordu

3.3.4.     Cepheler Ve Muharebeler

3.3.5.     Antlaşmalar / Konferanslar

3.3.6.     ATATÜRK (hayatı, fikirleri, inkılapları, fotoğraflar, filmler, konuşma bandları, gençliğe hitabe kendi sesinden)

3.3.7.     METİNLER (Misak-ı Milli, İstiklal Marşı, 10. Yıl Marşı, 10. Yıl Nutku, Lozan Andlaşması, 1924 ve 1961 Anayasaları, Nutuk, Hükümet programları, 50. Yıl Marşı, 75. Yıl Marşı)

3.3.8.     Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

3.3.9.     Kronoloji

3.3.10.Bibliyografya

4. TÜRKİYE DIŞI TÜRK TARİHİ (Selçuklu Ve Osmanlı İle Çağdaş Türk Devletleri)

4.1.           Harzem-Şahlar ve Çağatay Ulusu

4.2.           Selçuklu Devletleri ve Ata-Beylikleri (Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Ata-Beylikler)

4.3.           Timuroğulları

4.4.           Hindistan’da Türk Devletleri (Gurlular, Memlukler, Kalaçlar, Tuğluklar, Seyyidler, Ludiler, Suriler, Hindistan Timuroğulları, Diğer Hindistan Türk Devletleri)

4.5.           Mısır Türk Devleti (Memlukler)

4.6.           İran’da Türk Devletleri (Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Avşarlar, Kaçarlar)

4.7.           Doğu Türkleri (Şeybaniler, Hive Hanlığı, Hokand hanlığı, Kazak Hanlığı, Çağatay Hanlığı)

4.8.           Kuzey Türkleri (Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kasım Hanlığı, Astırhan Hanlığı, Sibirya Hanlığı)

5. ERMENİ MESELESİ

5.1.           Selçuklular Zamanında Ermeniler

5.2.           Osmanlılar Zamanında Ermeniler

5.3.           Türkiye Cumhuriyeti’de Ermeniler

5.4.           Ermeni Meselesi

5.5.           Metinler

5.6.           Bibliyografya

6. ŞEHİTLİKLER

7.KİM KİMDİR

Türk tarihinde yer alan devlet başkanları, önemli komutanlar, askerler, tarihçiler vb.den oluşan 200 kişi yer alacaktır. Kişilerin fotoğrafları ve özgeçmişleri hazırlanacaktır.

VI. ARKEOLOJİ

1. TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU UYGARLIKLARI

1.1. TARİH ÖNCESİ UYGARLIKLAR

1.1.1.  Paleolitik Çağ ve Paleolitik Kültürler (Eski Taş Çağı)

1.1.2. Epipaleolitik Çağ ve Epipaleolitik Kültürler (Orta Taş Çağı=Yontma Taş Çağı)

1.1.3. Neolitik Çağ ve Neolitik Kültürler (Yeni Taş Çağı=Cilalı Taş Çağı)

1.1.3.1           Çanak çömleksiz (Akeramik) Neolitik Kültürler

11..3.2.          Çanak çömlekli Neolitik Kültürler

1.1.4.  Kalkolitik Çağ ve Kalkolitik Kültürler (Maden-Taş Çağı)

1.1. 5.  Tunç Çağı ve Tunç Çağı Kültürleri

1.1.5.1. Batı Anadolu Eski Tunç Dönemi Kültürleri

1.1.5.2. Orta Anadolu Eski Tunç Dönemi Kültürleri

1.1.5.2.1. Hatti Uygarlığı

1.1.5.3. Doğu Anadolu Eski Tunç Dönemi Kültürleri

1.1.5.4. Güneydoğu Anadolu Eski Tunç Dönemi Kültürleri

1.2. TARİHSEL DÖNEMLER

1.2.1. Batı Anadolu Orta Tunç Dönemi Kültürleri

1.2.2. Doğu Anadolu Orta Tunç Dönemi Kültürleri

1.2.3. Güneydoğu Anadolu Orta Tunç Çağı Kültürleri

1.2.4. Orta ve Kuzey Anadolu Orta Tunç Dönemi Kültürleri

1.2.4.1. Asur Ticaret Kolonileri Çağı

1.2.4.2. Hitit Dönemi ve Uygarlığı

1.2.4.2.1. Eski Hitit Krallığı

1.2.4.2.2. Hitit Büyük İmparatorluk Dönemi

1.2.4.2.3. Hitit Yazısı (Çivi ve Hieroglif)

1.2.4.2.4. Hitit İmparatorluğu’nun Dilleri

1.2.4.2.5. Hititler’de Tarih Yazımı

1.2.4.2.6. Luvice Tarih Yazımı

1.2.4.2.7. Hitit Sanatı

1.2.4.2.8. Hitit Kralları

1.2.4.2.9. Hitit Dini ve Mitolojisi

1.2.4.2.10. Kült ve Bayram Törenleri

1.2.4.2.11. Hitit Kentleri

1.3. DEMİR ÇAĞI UYGARLIKLARI

1.3.1. Geç Hitit Uygarlığı

1.3.1.1. Geç Hitit Sanatı

1.3.2. Urartu Uygarlığı

1.3.2.1. Urartu Yazısı

1.3.2.2. Urartu Dili

1.3.2.3. Urartu Dini ve Mitolojisi

1.3.1.4. Urartu Kralları

1.3.2.5. Urartu Sanatı

1.3.2.6. Urartu Kentleri

                        1.3.3. Phryg Uygarlığı

1.3.3.1. Phryg Yazısı

1.3.3.2. Phryg Dili

1.3.3.3. Phryg Dini ve Mitolojisi

1.3.3.4. Phryg Kralları

1.3.3.5. Phryg Sanatı

1.3.3.6. Phryg Bölgesi Kentleri

1.3.4. Lydia Uygarlığı

1.3.4.1. Lydia Yazısı

1.3.4.2. Lydia Dili

1.3.4.3. Lydia Dini ve Mitolojisi

1.3.4.4. Lydia Kralları

1.3.4.5. Lydia Sanatı

1.3.4.6. Lydia Bölgesi Kentleri

1.3.5. Lykia Uygarlığı

1.3.5.1. Lykia Yazısı

1.3.5.2. Lykia Dili

1.3.5.3. Lykia Dini ve Mitolojisi

1.3.5.4. Lykia Kralları

1.3.5.5. Lykia Sanatı

1.3.5.6. Lykia Bölgesi Kentleri

1.3.6. Karia Uygarlığı

1.3.6.1. Karia Yazısı

1.3.6.2. Karia Dili

1.3.6.3. Karia Dini ve Mitolojisi

1.3.6.4. Karia Kralları

1.3.6.5. Karia Sanatı

1.3.6.6. Karia Bölgesi Kentleri

1.3.7. Hellen (Eski Yunan) Uygarlığı

1.3.7.1. Karanlık Dönem (M.Ö. 1100-750)

1.3.7.2. Homeros Dönemi (M.Ö. 750-700)

1.3.7.3. Durgunluk Dönemi (M.Ö. 700-650)

1.3.7.4. Arkaik Dönem (M.Ö. 650- 480)

                        1.3.7.4.1. Ion Uygarlığının Altın Çağı (M.Ö. 600-545)

1.3.7.4.2. Anadolu Pers Egemenliği Dönemi (M.Ö.545 – 333)

1.3.7.4.3. Arkaik Dönem Sanatı

1.3.7.5. Klasik Dönem (M.Ö. 480 – 330)

1.3.7.5.1. Klasik Dönem Sanatı

1.3.7.6. Hellenistik Dönem (M.Ö. 330 – 30)

1.3.7.6.1.Hellenistik Dönem Sanatı

                                   1.3.7.7. Eski Yunan Dili ve Yazısı

1.3.7.8. Eski Yunan Dini ve Mitolojisi

1.3.7.9. Anadolu Eski Yunan Kentleri

1.3.7.10 Eski Yunan Mimarlık Eserleri

1.3.7.10.1. Dini Mimari

                                               1.3.7.10.2. Askeri Mimari

1.3.7.10.3. Kamu Binaları

1.3.7.10.4 Özel Binalar

1.3.8. Anadolu Roma Dönemi

1.3.8.1. Roma Cumhuriyet Dönemi (Anadolu Geç Hellenistik Dönemi)

1.3.8.2. Roma İmparatorluk Dönemi

1.3.8.3. Roma Dönemi Anadolu Sanatı

1.3.8.4. Roma Dönemi İmparatorları

1.3.8.5. Anadolu Roma Dönemi Dili ve Yazısı

1.3.8.5. Anadolu Roma Dönemi Dini ve Mitolojisi

1.3.8.7. Anadolu Roma Kentleri

1.3.8.9. Roma Dönemi Anadolu Mimarlık Eserleri

1.3.8.9.1. Dini Mimari

1.3.8.9.2. Askeri Mimari

1.3.8.9.3. Kamu Binaları

1.3.8.9.4 Özel Binalar

2. SOMUT KÜLTÜREL MİRAS (sit alanları ve müzeler ile ilgili bölümler Bakanlığımızca hazırlanacaktır.)

3. KİM KİMDİR?

Arkeoloji konusunda türk veya türkiyede önemli kazılar yapmış ve önemli eserleri gün ışığına çıkartmış 20 kişi yer alacaktır. Kişilerin fotoğrafları ve öz geçmişleri hazırlanacaktır.

VII. İLETİŞİM

            1. ANADOLU TOPRAKLARINDA İLETİŞİM VE MEDYA

1.1. Dünden bugüne Önasya’da iletişim ve medya; bir asparagas haber öyküsü

1.2. 1000’lerden önce Anadolu’da iletişim ve medya

1.3. Selçuklularda iletişim ve medya

1.4. Osmanlılarda iletişim ve medya

1.5. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde iletişim ve medya

2. TÜRKİYEDE MATBAACILIK VE MATBAACILAR

VIII. TÜRK EDEBİYATI

 

 

 

1. TÜRKLER ve TÜRKÇE

1.1. Türkler Ve Türkçe

1.2. Dünyada Dil Aileleri

1.3. Altay Dilleri Teorisi

1.4. Dünyada Türkçe Öğretimi

1.4.1. Yapan Merkezler

1.4.2. Şarkiyat Ensitüleri

1.4.3. Periyodikler

            1.5. Türkoloji Üzerine Çalışan Bilim Adamları

            1.6. Türkçe’nin Konuşulduğu Coğrafyalar

            1.7. Türkleri Farklı Coğrafyalar da yaşamaya iten sebepler

            1.8. Dünyada Türkler ve Türk Nüfusu (Bölgeler ve Ülkelere göre)

            1.9. Türkçe’nin  Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

            1.10. Türkçe’nin Tarihi Gelişimi

            1.10.1. Türkçe’nin Karanlık Dönemleri

            1.10.2. Ana Türkçe

            1.10.3. Orta Türkçe

            1.10.3.1. Doğu Orta Türkçesi

            1.10.3.2. Kuzey Orta Türkçesi

            1.10.3.3. Batı Orta Türkçesi (Oğuzca)

2. TÜRK EDEBİYATI

2.1.           ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI

2.1.1.    TÜRKÇE YAZILI EDEBİYATIN BAŞLANGIÇLARI

2.1.1.1. Göktürkler Dönemi Edebiyatı

2.1.1.1.1. Runik Harfli Türkçe Kitabeler:

2.1.1.1.2.En eski üç Türk Yazarı:

2.1.1.1.3.Gültekin, Bilge Kağan, Tonyukuk

2.1.1.1.4.Göktürkçe’nin bugünkü Türkçe ile ilgisi

2.1.1.1.5.Göktürk Kitabeleri’nin önemi:

2.1.1.1.6.Göktürkçe’nin imlâ özellikleri

2.1.1.1.7.Kitabeler de din anlayışı

2.1.1.1.8.Kitabelerin ilk bulunuşu

2.1.1.1.9.Kitabeler üzerine çalışmalar

2.1.2.                       Uygur Dönemi Edebiyatı

2.1.2.1. Uygur kitabeleri

2.1.2.2. Uygur bitigleri

2.1.2.3. Uygur alfabesi ve özellikleri

2.1.2.4. Uygur Edebiyatında Şiir

2.1.2.5. Belli – Başlı Uygur Şairleri

2.1.2.6. Uygur Dönemi Şiirinde Türler:

2.1.2.7. Uygur Edebiyatında Nesir:

2.1.2.8. Uygur Türkçesi

2.1.2.1.1. Dilin gelişmesi

2.1.2.1.2. Daha şehirli bir dil

2.1.2.1.3. Dini duyarlığı ifade imkanı

2.2.          ORTA ASYA’DA İSLÂMİ DÖNEM VE İLK İSLÂMİ ESERLER

2.2.1. Türklerin Müslümanlığı kabulü

2.2.2. Müslümanlaşma sürecinin ilk yazışmaları (Manas, Divanı Lügati’t Türk ve Sanat Saltukname’ye göre)

2.2.3. Saltukname: İlk İslâmi Destanı

2.2.4. Manas destanı ve Edebiyatımızdaki yeri

2.2.5. Kutadgu Bilig (1069):

2.2.6. Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügati’t Türk:

2.2.7. Alp Er Tunga / Afrasyap

2.2.8. Atabetü’l Hakayık (XII XX)

2.2.9. Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet (XII XX):

2.2.10. Gazneli’ler döneminde edebiyat

2.2.11. Selçuklu Sarayı’nda Farsça yazan Türk Şairleri

2.2.12. Çağatayca’nın doğuşu ve Çağatay Edebiyatı

2.2.1.13. 20. yy’da Asya’da Çağdaş Türk Yazı Dilleri:

2.3.           KLASİK TÜRK EDEBİYATI (XII-XIX. yüzyıl)

2.3.1. KLASİK TÜRK EDEBİYATI (XIII. YÜZYIL)

2.3.1.1. ANADOLU’DA TÜRK EDEBİYATI (Selçuklu Dönemi Edebiyatı)

2.3.1.1.                     Anadolu’nun Fethi

2.3.1.2.                     Büyük Oğuz Göçleri

2.3.1.3.                     Anadolu’nun yeni nüfus yapısı:

2.3.1.4.                     Fetih Dönemini Anlatan Büyük Destanlar

2.3.1.5.                     Anadolu’da Doğu Türkçesi Tesiri:

2.3.1.6.                     Anadolu’da üç dil : Farsça, Arapça, Türkçe

2.3.1.7.                     Karaman oğlu Mehmet Bey ve Türkçe

2.3.1.8.                     XII. Yüzyılda Tasavvufi Akımlar

2.3.1.9.                     Anadolu’da Mevlânâ Rüzgarı

2.3.1.10.                Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşilik

2.3.1.11.                Yunus Emre

2.3.1.12.                Hoca Dehhani

2.3.2. TÜRK KLASİK EDEBİYATI (XIV. YÜZYIL) BEYLİKLER DÖNEMİ EDEBİYATI

2.2.2.1. Selçuklu Sonrası Anadolu:

2.3.2.1.1.                        Siyasi İktidarın Parçalanması

2.3.2.1.2.                        Dönemin Kültür ve Sanat Ortamı

2.3.2.1.3.                        Türkçe’nin Egemenliği

2.3.2.1.4.                        Eser Veriminde büyük patlama

2.3.2.1.5.                        14. yy’da Tarih yazıcılığı

2.3.2.2. 14.yy’da ŞİİR (Divan Sahibi Şairler)

2.3.2.3. Mesnevi: Yüzyılın Hakim Edebi Türü

2.3.2.4. Dönemin Ruhunu kuran Sanatçılar ve Eserleri

2.3.2.4.1. İslami Mesnevi

2.3.2.4.2. 14. yy’da Küçük Mesnevi / Hikâyeciler

2.3.2.4.3. 14. yy’da Klasik Aşk Mesnevileri / Romanları

2.3.2.4.4. 14.yy’da Nesir

2.3.2.4.5. 14.yy’da Bilimsel Eserler

2.3.3. KLASİK TÜRK EDEBİYATI (XV. YÜZYIL)

2.3.3.1.          II. Murat döneminde Kültür ve Sanat Faaliyeti

2.3.3.2.          Fatih döneminde  Kültür ve Sanat

2.3.3.3.          15. yy. Şiir ve Nesrinde İstanbul

2.3.3.4.          Resmi inşa dilinin oluşturulması

2.3.3.5.          Sultanlara sunulan Eserler:

2.3.3.6.          Osmanlı Tarih tezinin inşası:

2.3.3.7.          15.yy’da Tarihi Yazıcılığı:

2.3.3.8.          Asıl Tarihi Metinler:

2.3.3.9.          15.yy. ŞİİR

2.3.3.10.      Sultan Şairler:

2.3.3.11.      Dönemin Büyük Şairleri :

2.3.3.12.      Şiir Antolojileri / Nazire Mecmuaları:

2.3.3.13.      Dönemin ruhunu kuran Sanatçılar ve Eserleri

2.3.3.14.      Hikaye ve Hikaye Külliyatları:

2.3.3.15.      Klasik Aşk Mesnevileri / Romanları:

2.3.3.16.      15.yy’da Nesir

2.3.3.17.      Bilimsel Eserler

2.3.4. KLASİK TÜRK EDEBİYATI (XVI. YÜZYIL)

2.3.4.1.          16. yy’da  Osmanlı İmparatorluğu

2.3.4.2.          16. yy’da Osmanlı Düşünce Hayatı

2.3.4.3.          16. yy’da Toplum ve Yönetim

 • Ülkeye doğudan-batıdan bilim adamı ve sanatçı göçü
 • Öne çıkan Kültür ve Sanat Merkezleri

2.3.4.4.          Edebiyatta Şehir Duygusunun Gelişmesi 

2.3.4.5.          Seyahat- nameler ve Şehirler:

2.3.4.6.          16.yy’da Edebiyat – Sanat:

2.3.4.7.          16. yy’da Tarih Yazıcılığı

2.3.4.8.          Büyük Tarihçiler Çağı

2.3.4.9.          Fetih-name’ler Çağı

2.3.4.10.      16.yy’da ŞİİR

2.3.4.11.      16.yy ‘da Şiir eleştirisi

2.3.4.12.      Şair Sultanlar

2.3.4.13.      Dönemin Büyük Şairleri

2.3.4.14.      Dönemin Ruhunu Kuran Eserler-Sanatçılar

2.3.4.15.      16.yy’da Hikâye ve Hikâye Külliyatları

2.3.4.16.      Mesnevilerde Hikâye

2.3.4.17.      16.yy’da Klasik Aşk Mesnevileri / Romanları

2.3.4.18.      16.yy’da Nesir

2.3.4.19.      16.yy’da Bilimsel Eserler

2.3.5. KLASİK EDEBİYAT (XVII: YÜZYIL)

2.3.5.1.          17.yy.da Osmanlı İmparatorluğu

2.3.5.2.          17. yy.da Toplum ve Yönetim (17. yy.da iki farklı toplum algılaması)

2.3.5.2.1.          16. yy.daki yüksek moralin devamı

2.3.5.2.2.          Toplumda bozulma duygusu

2.3.5.2.3.          Toplumda gerçekçilik duygusunun artması

2.3.5.2.4.          Sultanlara ve yöneticilere sunulan eserler

2.3.5.3.          17. yy.da Sanat – Edebiyat

2.3.5.4.          17. yy.da Tarih Yazıcılığı

2.3.5.5.          17. yy.da Şiir

2.3.5.6.          17. yy.da Klasik Aşk Mesnevileri/Romanları

2.3.5.7.          17. yy.da Hikaye ve Hikaye Külliyatları

2.3.5.8.          17.yy.da Nesir

2.3.5.9.          17. yy.da Bilimsel Eserler

       2.3.6. KLASİK TÜRK EDEBİYATI  (XVIII. YÜZYIL)

2.3.6.1.          18.yy’da Osmanlı İmparatorluğu

2.3.6.2.          18 yy’da Toplum Yönetim Edebiyat:

2.3.6.2.1.          Nasihat-nameler Büyük Dini Klasikler Dönemi:

2.3.6.2.2.          Mevlâna ve Büyük Mesnevi Şerhleri

2.3.6.2.3.          Büyük Dini Klasiklerin Kaleme alınması

2.3.6.3.          18.yy ‘da Tarih Yazıcılığı (Genel Değerlendirme)

2.3.6.4.          18. yy’da Şiir (Genel Değerlendirme)

2.3.6.5.          18.yy ‘da Şiir ve Şiir Eleştirisi

2.3.6.6.          18. yy’da Şair Sultanlar

2.3.6.7.          Dönemin Öne Çıkan Büyük Şairleri

2.3.6.8.          18. yy’da Klasik Mesnevi’de / Roman’da Büyük Yenilik

2.3.6.9.          18. yy’da Hikâye Külliyatları

2.3.6.10.      18. yy’da Nesir ( Genel Değerlendirme)

2.3.6.11.      18.yy’da Sözlük ve biyoğrafi çalışmaları

2.3.6.11.1.          Türkçe’nin ilk büyük sözlüğü

2.3.6.11.2.          Diğer Sözlükler

2.3.7. KLASİKTEN MODERNE ARA DÖNEM (XIX.Yüzyıl)

2.3.7.1.       XIX. yy.da Osmanlı İmparatorluğu (Genel değerlendirme)

2.3.7.2.       Ara Dönemde Dilin yenilenmesi arayışı

2.3.7.3.       Ara Dönemde Sanatçının Konumu:

2.3.7.4.       Ara dönemde şiirin durumu

2.3.7.5.       Ara Dönemde Modern Hikaye Romana Doğru:

2.3.7.6.       Klasik edebiyattan modern edebiyata evrilme

2.3.8. OSMANLI SANAT ve EDEBİYAT COĞRAFYASI

2.3.8.1. Şair Sultanlar

2.3.8.1.1. Şiir Yazdığı Rivayet Edilen Osmanlı Sultanları

2.3.8.1.2. Şiirle Uğraşan Osmanlı Sultanları ve Mahlasları

2.3.8.1.3.    Divan Sahibi Osmanlı Sultanları ve Mahlasları :

2.3.8.2. Klasik Edebiyatlar

2.3.8.2.1. Edebi Türler

2.3.8.2.1.1. Destan

2.3.8.2.1.2. Gazavat – Name

2.3.8.2.1.3. Hicviye / Hezel / Fıkra

2.3.8.2.1.4. Hilye

2.3.8.2.1.5. Kısas-ı Enkiya

2.3.8.2.1.6. Kırk Hadis

2.3.8.2.1.7. Kıyafet – name

2.3.8.2.1.8. Lügaz

2.3.8.2.1.9. Menakıp – name

2.3.8.2.1.10. Mersiye

2.3.8.2.1.11. Mevlid

2.3.8.2.1.12. Miraciye

2.3.8.2.1.13. Muamma

2.3.8.2.1.14. Münacaat

2.3.8.2.1.15. Münşeat / Mektup

2.3.8.2.1.16. Na’t

2.3.8.2.1.17. Nazire

2.3.8.2.1.18. Saki – name

2.3.8.2.1.19. Sefaret – name

2.3.8.2.1.20. Seyahat – name

2.3.8.2.1.21. Sûr – name

2.3.8.2.1.22. Şarkı

2.3.8.2.1.23. Şehrengiz

2.3.8.2.1.24. Tarih

2.3.8.2.1.25. Tevhid

2.3.8.2.1.26. Tezkire

2.3.8.2.1.27. Zeyiller

2.3.8.2.2. Nazım Şekilleri

2.3.8.2.2.1. Beyitlerden Oluşan Nazım Şekilleri

2.3.8.2.5.2. Bendlerden Oluşan Nazım Şekilleri :

2.3.8.2.3.    Edebi Sanatlar

2.3.8.2.3.1.         Mecazla İlgili Sanatlar

2.3.8.2.3.2.         Anlamla İlgili Sanatlar

2.3.8.2.3.3.         Sözle İlgili Sanatlar

2.3.8.2.3.4.         Harf ve Yazı ile ilgili Sanatlar

2.3.8.2.4.    Hikaye

2.3.8.2.4.1.         Hikaye Kavramı

2.3.8.2.4.2.         Kıssa, Kıssa anlatma geleneği

2.3.8.2.4.3.         Sözlü gelenekten yazılı geleneğe geçiş

2.3.8.2.4.4.         Destani anlatımın özellikleri

2.3.8.2.4.5.         İran Edebiyatında destan, hikaye

2.3.8.2.4.6.         Halk hikayeleri

2.3.8.2.4.7.         Kaynaklarına göre hikaye

 • Hint –kaynaklı hikăyeler
 • İran / Şehname Kaynaklı Hikayeler
 • Dini Kaynaklı Hikayeler
 • Binbir Gece Hikayeleri
 • Toplumsal Hayatımızdan Doğan Hikayeler
 • Destani Hikayeler / Dede Korkut
 • Menkıbevi Hikayeleri
 • Meddah Hikayeleri

2.3.8.2.4.8. Klasik Edebiyatımızda Dönemlere Göre Hikaye

 • 14 ve 15 yy’larda hikaye
 • 16, 17, 18, 19. yy’larda hikaye
 • Hikayecilikte II. Murat, III.Murat, IV. Murat. Dönemleri
 • İlgili dönemlerde müstakil hikaye / anlatım eserlerini tahlili

2.3.8.2.5. Mesnevi

 • Mesnevi türünün özelliği ele aldığı konular :
 • Yüzyıllara göre :
 • Çağdaş roman ve hikaye türü ile mesnevi ilişkisi :

2.3.8.2.6. Gazel

 • Türk Edebiyatında Gazel
 • Gazel türünün edebiyatımızdaki gelişmesi
 • En başarılı gazel şairleri ve gazellerinden örnekler

2.3.8.2.7. Kaside

 • Türk edebiyatında kaside
 • Kaside türü ve gelişmesi
 • En başarılı kaside şairleri ve örnekler
 • Yazılış amacına göre kasideleri

3. YENİ TÜRK EDEBİYATI

3.1. TANZİMAT EDEBİYATI (Modern Öncesi Ara Dönem)

3.1.1.     XIX yy’ın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti (Genel Değerlendirme)

3.1.2.     Tanzimat ve Gazetecilik

3.1.3.     Yeni dönemde tercüme faaliyeti

3.1.4.     Yeni Dönemde Tarihe Duyulan İhtiyaç

3.1.5.     Tanzimat Döneminde Tiyatro

3.1.6.     Şiirdeki Yeni Açılma

3.1.7.     Tanzimat Döneminde Roman

3.1.8.     Eski Eleştiriden Yeni Eleştiriye

3.1.9.     Dil ve Sözcük alanında büyük eserler dönemi

 

3.2. SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI (1896-1901)

3.2.1.     Edebiyatımızda ilk grup hareketi, akımı

3.2.2.     Akımın özellikleri

3.2.3.     Servet-i Fünun’un iki büyük Şairi

 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şehabeddin

3.2.4.     Akım İçinde Yer Alan Diğer Şairler

3.2.5.     Servet-i Fünun’da Roman ve Hikâye

3.2.6.     Servet-i Fünun akımına katılmayanlar

3.3. MEŞRUTİYET’TEN MÜTAREKE’YE EDEBİYAT

3.3.1. Dönemin genel değerlendirmesi

3.3.2. İkinci Meşrutiyet’te Fikri/siyasi ekoller

3.3.3. DarülFünûn Dönemin önemli düşünürleri

3.3.4. Dönemin önemli Edebiyat Dergileri

3.3.5. Meşrutiyet döneminde edebi görüşler

3.3.6. Meşrutiyet Döneminde Şiir

3.3.7. Meşrutiyet Döneminde Nesir

3.3.7. Meşrutiyet Döneminde Eleştiri ve Edebiyat Tarihi

3.4. MÜTAREKE DÖNEMİ EDEBİYATI

3.4.1.     Mütareke dönemine ilişkin genel değerlendirme

3.4.2.     Mütareke Döneminde fikir ve sanat ortamı

3.4.3.     Edebiyatımızda Mütareke döneminin anlatımı

3.4.4.     Dönemin öne çıkan düşünceleri

3.4.5.     Mütareke dönemi dergileri

3.4.6.     Mütareke Döneminde Şiir

3.4.7.     Şairler Derneği ve Beş Heceliler

3.4.8.     Mütareke döneminin öteki şairleri

3.4.9.     Dönemin tahripkâr mizah dili ve şiir

3.4.10.Mütareke Döneminde nesir

3.4.11.Mütareke Dönemi Nesrinin Zirvesi

3.4.12.Mütareke Döneminde Roman ve Hikaye

3.4.13.Mütareke Döneminde Darülbeday

3.4.14.Mütareke Döneminde Edebiyat Tarihi ve Eleştiri

 

 

3.5. CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI (1923-1944)

3.5.1.     Savaş Sonrasında Türkiye (genel değerlendirme)

3.5.2.     Milli Mücadele Edebiyatından Örnekler

3.5.2.1.       Mili Mücadelede ilk Şiir Örnekleri

3.5.2.2.       Milli Mücadele’de ilk Nesir Örnekleri

3.5.2.3.       Milli Mücadele’yi cepheden anlatan ilk eserleri

3.5.2.4.       Milli Mücedeyi Konu alan Romanlar

3.5.3.     Savaş Sonrasında Edebiyatın iki Yönelimi

3.5.3.1.            Sınırlar içine çekilmiş yeni ruhun edebiyatı: Anadolu Romantizmi

3.5.3.2.            İnkılaba yeni yorum denemeleri

3.5.4.     1930 Civarında Kültür – Sanat Düşünce hayatına etki eden önemli gelişmeler

3.5.5.     Atatürk Dönemi Düşünce Hayatı

3.5.6.     Cumhuriyet döneminde bazı Edebiyat – Sanat aktiviteleri

3.5.6.1.          Mustafa Kemalîn sofralarında doğan eser

3.5.6.2.          Onuncu Yıl Marşı

3.5.6.3.          Atatrük’ün Doğrudan İlgilendiği, okuduğu veya yazdırdığı tiyatro eserileri

3.5.6.4.          Basın Yayın Genel Direktörlüğü’nün tiyatro eserleri Projesi

3.5.6.5.          Halk Hikayelerini yeniden yazdırma projesi

3.5.6.6.          Fransızca Türk Edebiyatı Antolojisi

3.5.6.7.          Dönemin Kültür Sanat Edebiyat Dergileri (1923-1944)

3.5.6.8.          Cumhuriyet Döneminde Şiir – Roman – Hikaye

3.5.6.9.          Cumhuriyet Döneminde Şiir: (1923 – 1944)

3.5.6.10.      Cumhuriyet Döneminde Roman  (1923-1944)

3.5.6.11.      Cumhuriyet Döneminde Hikaye

3.6. ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE EDEBİYAT

3.6.1.             Savaş Sonrası Dönemin Gelen Değerlendirmesi

3.6.2.             Geçiş dönemi ve dönemin önemli göstergeleri

3.6.3.             Düşünce Hayatı

3.6.4.             Dönemin öne çıkan dergileri (1944-1960)

3.6.5.             Çok Partili Dönemde Şiir

3.6.6.             Çok Partili Dönemde Roman:

3.6.7.             Çok Partili Dönemde Hikâye

3.6.8.             Çok Partili Dönemde Eleştiri

4. DÜNYADA TÜRK EDEBİYATI

4.1.           Türkiye’de türk edebiyatı (Not:türk edebiyatına gönderme)

4.2.           Yurtdışı Göçmen Türk Edebiyatı

4.3.           Kıbrıs ve türk edebiyatı

4.4.           Balkanlar ve türk edebiyatı

4.5.           Azeri edebiyatı

4.6.           Irak ve türk edebiyatı

4.7.           Orta Asya Türk Edebiyatı

4.8.           Kırım ve türk edebiyatı

4.9.           Doğu türkistan türk edebiyatı

4.10.       Rusya’da türk edebiyatı

4.11.       Ortadoğu ülkelerinde türk edebiyatı (suriye-mısır)

5. KİM KİMDİR?

Türk yazın dünyasında yer edinmiş 500 kişi bu bölümde yer alacaktır. Kişilerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve eserlerinden örnekler verilecektir.

Tahir Dinç
2006 yılında bu yana tatilcilere gerekli bilgileri aktarmak için açmış olduğumuz Tatilpanosu.net 'de yazarlık yapıyorum. Türkiye'nin en çok okunan "Gezi Rehberi" olmaktan dolayıda mutluyuz. Sizlere faydalı tatil içerikleri eklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz